Textens betydelse

De senaste årtiondena har en förskjutning i medierna skett, från ett textbaserat till ett allt mer bildbaserat innehåll. Men vardagen är fortfarande textstyrd för de flesta tidningsjournalister.

I läroboken ”Fånga bilden” om foto för skrivande journalister skriver Göran Segeholm: ”I den journalistiska vardagen på redaktionen kommer texten först och bilden sedan. Denna ordning genomsyrar nästan alla delar av arbetet. Först pratar vi om vad som ska skrivas och hur det ska vinklas, först därefter om vilka bilder som eventuellt kan behövas. Bildjournalistiken fungerar i praktiken som ett komplement till den skrivna journalistiken.”

Av tradition har även media- och kommunikationsforskare huvudsakligen studerat texter. Både medievalsundersökningarna Göteborgs Universitet och mediebevakningsföretaget Infopaqs mätningar är i allt väsentligt textundersökningar. Även nyheter i radio och tv kodas om till text för att på så sätt kunna analyseras.

Ny forskning förändrar

Ett relativt nytt forskningsfält handlar om att med kamera spåra ögonrörelserna, så kallad Eye-tracking, över sidan när en försöksperson läser exempelvis en dagstidning. I en studie över dagstidningsläsande som forskarna Garcia och Starks genomförde 1991 är en viktig slutsats att dagstidningsläsare skummar igenom eller skannar tidningar, snarare än läser dem och det gäller för både bilder och foton på sidan.

Läsaren går vanligen in i sidan via ett dominerande foto och ögat flyttar sedan till en framträdande rubrik eller ett annat dominerande foto. I Garcia och Starks forskningsresultat blir bara cirka 25 procent av själva texten uppmärksammad och det är bara cirka 12 procent av alla artiklar som läses på djupet i tidningen.

Själva förhållandet mellan bild och text, hur dessa ska vägas samman till ett helhetsintryck är något som det saknas forskning om. Men det tycks som att text leder bild, snarare än tvärtom. Det betyder att även om bilden vid en första anblick är neutral så blir totalintrycket ändå negativt när ögat skannat rubrik, ingress och delar av brödtexten i en artikel som är exempelvis är negativt vinklad i text. Hur det förhåller sig med negativa bilders samverkan med neutrala texter är ett annat område som behöver bli mer belyst av forskningen.

 

Läs mer på:

Bilderna
Bildens betydelse

 

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar