Om studien

Studien heter ”Bilder av valet – en analys av tidningsbilder inför valet 2010” och är skriven av Charlotta Wadenbrant och Camilla Björk. Undersökningen är en magisteruppsats från institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet och genomfördes under våren 2011.

Vårt syfte är att belysa mediernas roll och ansvar för politiska opinionsbildningen inför riksdagsvalet 2010, med fokus på nyhetsbilder i dagspress, berättar Camilla Björk.

– Vi har därför valt att undersöka och analysera bilder i den politiska nyhetsrapporteringen utifrån kriterier om opartiskhet, balans och tidningarnas uppgift som nyhetsförmedlare.

Ny metod

För att genomföra undersökningen har en metod som bygger på en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder från flera olika ämnesområden och discipliner tagits fram. I studien ingår fyra av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.

– Vi har genomfört en innehållsanalys av nyhetsbilder och även sekundärt av de nyhetstexter som bilderna relaterar till. Vi har gått igenom 32 nummer av varje tidning, totalt 128 tidningar från den 18 augusti till och med den 18 september och vårt material omfattar i sin helhet 408 bilder.

Alliansen gynnas

– Vi har inom ramen för vår undersökning kommit fram till att nyhetsrapporteringen inför valet 2010 i fyra av Sveriges största morgon- och kvällstidningar inte var objektiv utifrån kriterier om balans och neutral presentation. Partiblocken får ungefär lika mycket utrymme i tidningarna, men framställningen är obalanserad och partisk. Nyhetsrapporteringen var inte neutral och balanserad i bild och framför allt inte i text. Alliansen gynnades och de rödgröna missgynnades till viss del.

– Våra resultat visar att bildjournalistiken har varit mer neutral och frågan är om den inte bidragit till att väga upp den annars ogynnsamma bevakningen i text, säger Charlotta Wadenbrant.

– Vi menar att den tvärvetenskapliga metod vi har skapat för analys av nyhetsbilder är mer heltäckande i att analysera bild och text i nyhetssammanhang än traditionell textbaserad analys av nyheter. Metoden visar med större precision om materialet är gynnsamt, ogynnsamt eller neutralt. Vi hoppas också att vi med vår undersökning varit med om att utveckla metoderna för analys av nyhetsbilder ett steg vidare.

 

Studien Bilder av valet – en analys av nyhetsbilder inför valet 2010

Läs mer på:

Varför denna studie?
Vad handlar studien om?
Hur gjordes urvalet?
Vad visar resultaten?
Varför är studien viktig?

<<Tillbaka

 

Lämna ett svar