Vad visar resultaten?

En bild säger mer än tusen ord, sägs det. Och det finns lika många tolkningar av en bild som det finns människor. Bilder är mer komplexa och mångtydiga än texter. Går det överhuvud­taget att på något sätt objektivt bedöma om en bild missgynnar eller gynnar personer som avbildas i en nyhetsbild? Nu kan vi svara ja på den frågan. Vi har fått fram mycket intressanta resultat, som till vissa delar kan jämföras med de textanalyser som andra kommit fram till för valet 2010. Resultaten bekräftar till viss del vad som redan var känt vad gäller bevakningen, men de analyser och slutsatser vårt material leder fram till är oväntade, även för oss.

I vår undersökning redovisas resultat från bildanalys och kompletterande innehållsanalys av texten i tre avsnitt. Först redovisas resultat som svarar på förekomst, det vill säga i vilken utsträckning partiledare, andra aktörer och partiblock förekommit i respektive tidning. Därefter redovisas resultat som visar hur partiledare och partiblock framställs och i vilken utsträckning han/hon eller partiblocket har gynnats eller missgynnats i bild och text. Det sista avsnittet redovisar sammantagna resultat för samtliga tidningar.

Totalt ingår 408 bilder och relaterade artiklar i undersökningen. Fördelningen mellan tidningarna ser ut så här. Från Dagens Nyheter ingår 83 bilder, från Svenska Dagbladet 57, från Aftonbladet 136 och från Expressen 131 bilder. Alliansen förekommer i totalt 147 bilder av 408, där något av allianspartierna är huvudaktör. Rödgröna förekom i totalt 172 av 408, där någon från det rödgröna blocket var huvudaktör. Alliansen och de rödgröna förekom även på 89 bilder tillsammans med någon från det motsatta partiblocket eller i gruppbilder.

Under rubrikerna Tidningarna, Partiblocken och Partiledarna  presenteras delar av resultatet med några bildexempel. I uppsatsen finns samtliga resultat, tabeller och diagram för respektive tidning, partiblock och partiledare.

Tabell över vinklade (gynnande/missgynnade) och neutrala bilder och texter i procent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till studie – Bilder av valet (pdf)

Länk till Tidningarna

Länk till Partiblocken

Länkt till Partiledarna

* Totalt antal bilder/artiklar som är gynnsamma/missgynnsamma och neutrala från samtliga tidningar, gruppbilder där både alliansen och de rödgröna ingår, därav antalet.

 

 

 

Läs mer på:

Om studien
Varför denna studie?
Vad handlar studien om?
Hur gjordes urvalet?
Varför är studien viktig?

 <<Tillbaka

 

Lämna ett svar