Varför är studien viktig?

I grund och botten finns bara tre vägar till kontakt med den politiska världen. Det är kunskap och information via egna erfarenheter, via kommunikation med andra människor och via medierna. Det ger medierna något av en särställning i den politiska kommunikationen. Medierna blir länken mellan medborgarna, medierna själva och de politiska makthavarna.

Samhällets olika maktgrupper är beroende av massmedia samtidigt som massmedia är beroende av information, nyheter och kommentarer från organisationer, partier, företag och myndigheter. I gengäld får de publicitet och uppmärksamhet. Massmedia sägs ofta vara den ”tredje statsmakten” som kritiskt granskar olika aktuella samhällsfrågor och noggrant bevakar makthavare. I vilken grad de verkar som detta råder det dock delade meningar om.

Medierna granskar andras makt, men utgör också ett maktcentrum i sig självt. Journalistikens etiska regler om sanning, relevans, balans och opartiskhet ska säkerställa att medierna inte missbrukar sin makt i det demokratiska samhället.

Viktiga principer
Statsvetaren Jörgen Westerståhl anser att objektiviteten innebär saklighet och opartiskhet och innehåller fyra krav: sanning, relevans, balans och neutral presentation. Sanningskravet innebär givetvis en överenskommelse med verkligheten, relevanskravet att uppgifter verkligen förmedlas, balansen kräver att ingen part gynnas eller missgynnas och den neutrala presentationen innebär att inte ord-, ljud- eller bildval bidrar till en tendentiös eller polariserande framställning. Balans mellan olika partier och samhällsintressen har genomsyrat denna idé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår studie ägnar sig åt att undersöka graden av objektivitet genom begreppet opartiskhet, balans och neutral presentation.

Att granska granskarna
Vi hoppas att vår studie kan spela viss roll i den allmänna debatten om detta, och ge våra folkvalda underlag för beslut i viktiga samhällsfrågor. I slutändan handlar det om makt. I en demokrati måste den som har makt vara ansvarsfull. Om medierna inte följer de etiska regler som finns och inte kan erbjuda medborgarna en objektiv och allsidig nyhetsbevakning, missbrukar de sin makt. Detta tål i så fall att uppmärksammas. Hur objektiv och allsidigt presenteras de politiska alternativen?

Teoretisk bakgrund
Det finns mycket forskning inom området medieproducenter och mediekonsumenter, liksom omfattande forskning om opinionsbildning, politisk journalistik och journalistik utifrån perspektivet om objektivitet och opartiskhet i nyhetsrapporteringen. Journalisterna intar också en särställning i nyhetsproduktionen, och därför finns det många undersökningar om denna roll och dess yrkesideal. I vår uppsats tar vi upp ett antal relevanta och aktuella teorier som berör och påverkar medielandskapet och som på olika sätt relaterar till vår undersökning. Den som är intresserad av att läsa mer om detta är välkomna att ta del av ett mer omfattande material i vår uppsats teoridel. Vi berör svensk press och dess ägare, politisk nyhetsrapportering, journalistens roll, mediepubliken, medias roll i opinionsbildningen och medieforskning i korthet.


Länk till uppsatsen

Läs mer på:

Om studien
Varför denna studie?
Vad handlar studien om?
Hur gjordes urvalet?
Vad visar resultaten?

<<Tillbaka

 

Lämna ett svar